Welcome to Ysgol Brynffordd’s School Website!

Ysgol Brynffordd School promotes partnership between pupils, staff, parents, Governors and the community as a whole, with the aim of supporting happy, healthy and enriched pupils through high expectations and varied opportunities in an atmosphere of respect, challenge and endeavour.

Mae Ysgol Brynffordd yn hybu partneriaeth rhwng disgyblion, staff, rhieni, Llywodraethwyr a’r gymuned gyfan, gyda’r nod i ysgogi disgyblion hapus, iach a chyfoethog drwy ddisgwyliadau uchel a chyfleoedd amrywiol mewn awyrgylch o barch, sialens ac ymdrech.

Our resolve to ensure that each pupil reaches his or her potential regardless of ability, underpins our objectives as a school.  This is done hand in hand with a strong pastoral ethos promoting happiness, wellbeing, sustainability, bilingualism and a strong role in the local community:

Craidd ein hamcanion fel ysgol yw sicrhau bod pob disgybl yn ymgyrraedd â’i lawn botensial heb ystyried ei allu.  Mae hyn yn mynd law yn llaw gydag ethos bugeiliol sy’n hyrwyddo hapusrwydd, lles, cynaliadwyedd, dwyieithrwydd a rôl gadarn yn y gymdeithas:

“Every child, every chance, every day.”
“Pob plentyn, pob cyfle, pob dydd.”