News: Emergency Alerts

New Emergency Alerts system will be tested nationally at 3pm on 23 April 2023

A UK-wide test of the life-saving public Emergency Alerts system will take place at 3pm on Sunday 23 April.

The UK government’s new Emergency Alerts system is now live. The system will enable people to be contacted via their mobile phone when lives are in danger.

It will be used to warn you in the event of emergencies, such as severe flooding.

Emergency Alerts are sent to all compatible mobile phones within an area of risk. They don’t track your location, need your phone number, or collect personal data. Only the government and the emergency services will be able to send them. If you don’t have a mobile phone, you’ll still be kept informed through other channels.

If you get an Emergency Alert on your phone, you’ll hear a loud, siren-like sound. A message on your screen will tell you about the emergency and how best to respond. You’ll be able to check an alert is genuine atgov.uk/alerts

If you receive an alert, read the alert carefully and follow the instructions.

You can opt out of receiving emergency alerts; for more information on how to opt out please go togov.uk/alerts

To find out more, or check if an alert is genuine, go togov.uk/alerts

System Rhybuddion Argyfwng newydd yn cael ei phrofi’n genedlaethol – 3pm ar 23 Ebrill 2023

Bydd prawf DU gyfan o’r system Rhybuddion Brys cyhoeddus sy’n achub bywydau yn cael ei gynnal am 3pm ddydd Sul 23 Ebrill.

Mae system Rhybuddion Brys newydd llywodraeth y DU bellach yn fyw. Bydd y system yn ei gwneud hi’n bosibl cysylltu â phobl drwy eu ffôn symudol pan fo bywydau mewn perygl.

Bydd yn cael ei ddefnyddio i’ch rhybuddio os bydd argyfyngau, megis llifogydd difrifol.

Anfonir Rhybuddion Argyfwng i bob ffôn symudol cydnaws mewn ardal risg. Nid ydynt yn olrhain eich lleoliad, nid oes angen eich rhif ffôn, ac nid ydynt yn casglu data personol. Dim ond y llywodraeth a’r gwasanaethau brys fydd yn gallu eu hanfon. Os nad oes gennych ffôn symudol, byddwch yn dal i gael eich hysbysu trwy sianeli eraill.

Os cewch Rybudd Argyfwng ar eich ffôn, byddwch yn clywed sain uchel, tebyg i seiren. Bydd neges ar eich sgrin yn dweud wrthych am yr argyfwng a’r ffordd orau o ymateb. Byddwch yn gallu gwirio bod rhybudd yn ddilys yn Am Rybuddion Argyfwng – GOV.UK (gov.uk/alerts)

Os byddwch yn derbyn rhybudd, darllenwch y rhybudd yn ofalus a dilyn y cyfarwyddiadau.

Gallwch optio allan o dderbyn rhybuddion brys; am fwy o wybodaeth ar sut i optio allan ewch i Am Rybuddion Argyfwng – GOV.UK (gov.uk/alerts)

I ddysgu rhagor, neu wirio a yw rhybudd yn ddilys, ewch igov.uk/alerts

pdf icon 502311_National_EmergencyAlerts_A4_Poster_Bilingual_Print.pdf