News: New Speed Limit Information


O 17 Medi 2023 bydd y rhan fwyaf o derfynau cyflymder 30mya ledled Cymru yn newid i 20mya.

Mae terfyn o 20mya yn gwneud y mannau lle rydym yn byw, yn gweithio a’n chwarae yn fwy diogel. I ddathlu hyn hoffem annog dysgwyr, rhieni/gofalwyr a staff i gerdded i’r ysgol neu feicio, mynd ar eu sgwteri neu yn eu cadeiriau olwyn i’r ysgolddydd Llun 18 Medi.  

Gweithgaredd gwirfoddol yw hwn a byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth amdano ar ddechrau’r tymor newydd.  

Os byddai gan eich ysgol ddiddordeb mewn cymyd rhan hoffem glywed gennych. Cysylltwch â:[email protected] 

Gallwch weld adnoddau am deithio llesol a all eich helpu i gynllunio yma:Repository – Hwb (gov.wales)

From 17 September 2023, most 30mph limits across Wales will change to 20mph.

At 20mph it’s safer for everyone where we live, work and play. To celebrate this, we want to encourage learners, parents/carers and staff to walk, or wheel (cycle, scoot, wheelchair) to school onMonday 18 September

This is a voluntary activity and we’ll share more information about it at the start of the new term. 

If this is something that your school would be interested in participating in, we would love to hear from you. Please contact: 

Active travel resources to help you plan can be seen here:Repository – Hwb (gov.wales)