News: Qualifications Wales Survey

Parents/Carers (Primary)

Qualifications Wales is creating a brand-new set of Made-for-Wales GCSEs that will realise the ambition of the Curriculum for Wales and meet the needs of learners. 

We want to reach as many people in Wales as possible so that they can have their say on the future of qualifications in Wales. We would really appreciate your help to spread the word with parents and carers of learners at primary schools in your area and ask you to arrange for all primary schools within your areas to forward the short message below to parents using their usual method of communication. Thank you for your support.

Message to parents/carers: 

Message from Qualifications Wales: From 2025, GCSEs will change. All primary school learners will study these new GCSEs in high school. Click here to Have Your Say!

Rhieni/Gofalwyr (Cynradd)

Mae Cymwysterau Cymru yn creu cyfres newydd sbon o gymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru a fydd yn gwireddu uchelgais y Cwricwlwm i Gymru ac yn diwallu anghenion dysgwyr.

Rydyn ni am gyrraedd cymaint o bobl yng Nghymru â phosibl fel eu bod nhw’n gallu dweud eu dweud ar ddyfodol cymwysterau yng Nghymru.

Bydden ni’ngwerthfawrogi eich cymorth i ledaenu’r gair gyda rhieni a gofalwyr dysgwyr mewn ysgolion cynradd yn eich ardal ac yn gofyn i chi drefnu i bob ysgol gynradd yn eich ardaloedd anfon y neges fer isod at rieni gan ddefnyddio eu dull cyfathrebu arferol. Diolch am eich cefnogaeth.

Neges i rieni/gofalwyr:

Neges gan Cymwysterau Cymru: O 2025, bydd TGAU yn newid. Bydd pob dysgwr ysgol gynradd yn astudio’r TGAU newydd hyn yn yr ysgol uwchradd. Cliciwchymai Dweud Eich Dweud!